Menfi Tespit Davası Dilekçesi

Formatlar

PDF

Güncelleme

1/28/2022 3:09:37 PM

Ücret

50.00 TL

Menfi Tespit Davası Dilekçesi

Menfi Tespit Davası, İcra ve İflas Hukukunun 72. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre kendilerinden alacakları olduklarını iddia eden kişilere karşı, herhangi bir borcu olmadığını ileri süren davacıların, borç yükünden kurtulmak amacıyla açmış oldukları dava olarak tanımlanır. Menfi tespit davası borçlu olan kişi tarafından, alacaklı kişinin icra takibi başlatmasından önce ya da sonra açılabilmektedir. Menfi tespit davasında davacı olan taraf, borçlu olan taraftır. Davalı olan taraf ise alacaklı olduğunu ileri süren taraftır.

İcra takibinden önce menfi tespit davası açılır mı?

Borçlu olan kişinin borcunun olmadığının tespitinde hukuki bir yarar olması durumunda, menfi tespit davası icra takibinden önce açılabilmektedir. Ancak bu davanın açılması icra takibin başlatılmasına engel değildir. Dava açılmışsa bile alacaklı tarafından icra takibi başlatılabilir. Ayrıca menfi tespit davasından sonra açılan icra takibi de bu dava ile durdurulmaz.

İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasında, alacağın %15’inden az olmayan bir paranın yatırılması için ihtiyati tedbir kararı verilebilmektedir.

İcra takibinde sonra menfi tespit davası;

Menfi tespit davaları borçlunun hukuki bir yararı olması durumunda açılır. Borçlunun hukuki bir yararı olması durumunda, alacaklı taraf icra takibin başlattıktan sora ve henüz borç ödenmemişken, borçlu olan taraf, borçlu olmadığının tespit edilmesi için menfi tespit davası açma hakkına sahiptir.

İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında icra takibi durmaz. Ancak borçlu olan taraf, alacağın %15’inden az olmamak şartıyla icra dairesinin veznesine ihtiyati tedbir ile yani bu paranın alacaklıya verilmemesi talebiyle teminat gösterebilir. Bu teminatın amacı, gecikmeden doğan zararın karşılanmasıdır.

Borçlu tarafından verilen bu teminat ile takibe konu olan borcun takip giderleri ve faiz masrafları, icra dairesinde depo edilmiş olur. Bu sayede malların haczedilmesi ve satılması, hatta mevcutta var olan haciz işleminin kaldırılması da talep edilebilir.

Menfi tespit davası alacaklı olan kişinin lehinde sonuçlanırsa, alacaklının uğramış olduğu zarar, yatırılan teminattan karşılanmaktadır. Bu dava borçlunun lehine sonuçlandığında ise icra takibi hemen durmaktadır. Ayrıca icra kısmen ya da tamamen eski hale iade edilmektedir.

Menfi tespit davasında yetkili mahkeme neresidir?

Menfi Tespit Davasında görevli olan Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Ancak icra takibinden önce ya da sonra davanın açılmasına göre yetkili mahkeme değişebilmektedir. Kanuna göre bu dava, icra takibi yapan dairenin bulunduğu yerdeki mahkemede olabileceği gibi davacının yerleşim yerindeki mahkemeye de açılabilmektedir.

Menfi tespit davasında ispat yükü kime aittir?

Hukuki kurallara bakıldığında bir davanın ispat yükümlülüğü, davayı açan taraftadır ancak menfi tespit davasında bu durum tam tersidir. Bu davada ispat yükümlülüğü alacaklı olan tarafa aittir. Alacaklı taraf, hukuki ilişinkinin varlığını kanıtlamak zorundadır.

Menfi tespit davasında hak düşürücü süre ya da zamanaşımı süresi var mıdır?

Kanuna göre menfi tespit davaları için kural olarak hak düşürücü süre ya da zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Bu davada önemli olan hukuki sebeptir ve hukuki sebebe göre zamanaşımı süresi belirlenebilir.

Menfi tespit davası dilekçesi nasıl hazırlanır?

Hakkınızda başlatılan icra takibi dolayısıyla menfi tespit davası açmak için gerekli olan dilekçeleri, sitemizden hazırlayabilirsiniz. Yalnızca size yöneltilen birkaç soruya cevap verdiğinizde, dilekçeniz otomatik olarak doldurulur ve hazırlanır. Ardından dilekçenin çıktısını alarak, gerekli başvuruyu hemen yapabilirsiniz. Menfi tespit davası dilekçesi nasıl hazırlanır açıklayalım;

Bu dilekçeyi hazırlamak için Menfi Tespit Davası dilekçesine tıkladıktan sonra “örneği doldurunuz” kısmından devam edin.

Karşınıza gelen ekrandaki bilgileri sırasıyla doldurarak ilerleyin.

İlk bölümde istenen davanın açılacağı yerdeki mahkemenin il ve ilçe ismini, davacının isim ve soy ismini ve davacının kimlik numarasını yazarak “devam” kısmından, sonraki bölüme ilerleyin.

Davacının açık adresi, davalının ismini, soy ismini ve kimlik numarasını yazarak, sonraki bölüme geçin.

Davalının açık adresini, icra takibini başlatan müdürlüğün adını ve icra esas numarasını yazarak, diğer bölüme geçin.

Davanın değerini TL olarak belirttikten sonra dava konusu olan alacağa, neden borçlu olmadığınızı açıkça anlatın. Bu bölümde davalının neden alacaklı olmadığını açıkça ve net olarak yazın ve belgelerinizi mutlaka belirtin. Bu bölümde deliller varsa delilerinizi, tanık varsa tanıkların isim ve soy isimlerini belirterek, son bölüme devam edin.

Son bölüme dilekçe tarihiniz yazarak, dilekçenizi tamamlayın.

Hazırladığınız dilekçeyi kontrol ettikten sonra çıktısını almak için “işlem tamamlandı ve devam et” kısmına tıklayarak ilerleyin. “Ödeme yap” sayfasına ulaştıktan sonra güvenli şekilde ödemenizi gerçekleştirin ve dilekçenizin çıktısını alarak, imzalayın. Elinizdeki delilleri dilekçenize ekledikten sonra ilgili mahkemeye dilekçenizi teslim edebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.